November 26, 2017: Shotgun Sunday – Jenna Shankland, Jodie Cardoza, Karl Feltmate

November 26, 2017: Shotgun Sunday – Jenna Shankland, Jodie Cardoza, Karl Feltmate